Medlemsvilkår

GENERELLE VILKÅR FOR MEDLEMSKAP I SPORTSENTER1 PR. 15.06.18

Disse generelle vilkårene gjelder for alle som har signert en medlemsavtale med et av SportSenter1 sine treningssentre

1.0 Medlemskontrakt i SportSenter1:

1.1 I det denne kontrakten er undertegnet godtar medlemmet til enhver tid å følge de gjeldende generelle vilkår som gjelder for alle SportSenter1 sine treningssentre. Det er kundens/medlemmets ansvar å oppdatere seg på hvilke generelle vilkår som gjelder til enhver tid. De generelle vilkårene følger norsk lov. Du kan alltid finne de gjeldende generelle vilkårene i resepsjonen og på vår hjemmeside.

2.0 Frysing og gratis trening:

2.1 Dersom det er undertegnet et gull- eller sølvmedlemskap har man mulighet til å fryse abonnementet. Det forutsetter at det er sendt en skriftlig forespørsel innen den 1. i måneden for påfølgende trekk den 20. i samme måned. For gullmedlemmer kan medlemskapet fryses i opptil 3 måneder (1 måned for de som har signert etter 31.12.17) i løpet av et år, for sølvmedlemmer kan medlemskapet fryses i inntil 1 måned (de som har signert etter 31.12.17 kan ikke fryse abonnementet) i løpet av et år. Bronsemedlemmer har ikke anledning til å fryse abonnementet. Ved frysing av abonnementet blir bindingstiden forlenget i forhold til fryseperiode. Ved kampanjer med gratis trening forlenges bindingstiden i forhold til den perioden man trener gratis.

3.0 SportSenter1:

3.1 Foretar adgangskontroll gjennom registrering av medlemskort i resepsjonen eller ved døgnåpen inngang.

3.2 Informasjon som vil bli lagret i SportSenter1s medlemsdatabase vil kun benyttes internt.

3.3 Står fritt til å vurdere resepsjonstid eller redusere tilbudet i forhold til bemanning ved helligdager og/eller offentlige fridager.

3.4 Har muligheten til å stanse driften av SportSenter1 for kortere eller lengre perioder av årsaker som ligger utenfor bedriftens kontroll.

3.5 Påtar seg ikke ansvaret i forhold til skader av personer eller tap av personlige eiendeler for medlemmet eller gjester av disse som oppholder seg i eller i tilknytning til SportSenter1s lokaler.

3.6 Er erstatningsansvarlig ved egen uaktsomhet.

3.7 Gir foresatte ansvaret for medbrakte barn med mindre barnet er plassert i organisert barnepark og personalet etter avtale skal ivareta barnets sikkerhet.

3.8 Har 24-timers sikkerhetskameraer. Kameraene er i bruk for å ivareta kundens, personalets og treningssenterets sikkerhet, og blir utført i overenstemmelse med personopplysningsloven og datatilsynets retningslinjer.

3.9 Står fritt til å bytte utstyr uten at det innebærer noe grunnlag for oppsigelse.

4.0 Medlemmer forholder seg til:

4.1 Ved signering av kontrakt med 12 måneder binding, er det 12 bindende betalende måneder. Dersom medlemskapet midlertidig blir fryst, eller det er en kampanjeperiode med gratis trening ved innmelding, blir derfor bindingstiden automatisk forlenget i tilsvarende tid som frys/gratisperioden.

4.1.1 Alle medlemskap SportSenter1 tilbyr er løpende inntil oppsigelse finner sted. Dette gjelder medlemskap både med og uten 12 måneders binding.

4.2 Første betaling for treningsperiode er minimum fra den dato innmelding skjer og ut påfølgende hele måned. Deretter gjelder månedspris som står oppgitt i kontrakten, uavhengig av treningshyppighet. Betaling er den 20. i måneden for påfølgende måned, kvartal, halvår eller år.

4.3 Manglende betaling/trekk som ikke er registrert i systemet vil føre til purring etter 20 dager. Adgangskortet blir sperret og man har ikke adgang til våre lokaler.

4.4 Man kan ikke avslutte medlemskapet før etter 12 betalende måneder (se pkt. 4.4.1), med mindre man har en avtale uten bindingstid (se pkt. 4.4.2).

4.4.1 Oppsigelser har aldri tilbakevirkende kraft. Oppsigelse av medlemskap må skje skriftlig på e-post til riktig senter før den 1. i måneden etter endt bindingstid. Dersom oppsigelse sendes etter siste dag i måneden, må påfølgende trekk den 20. i måneden betales. Medlemmet vil ikke under noen omstendighet få tilbakebetalt allerede utførte betalinger for trening.

4.4.2 Unntak fra bindingstid 2: Dersom medlemmet må avbryte treningen på grunn av helsesituasjon, må medlemmet dokumentere forholdet. Hvis helsetilstanden ikke er vedvarende/kronisk, kan medlemskapet i en standard kontrakt fryse inntil 3 måneder dersom helsetilstanden tilsier at at all fysisk aktivitet motstrider for god helse. Ved graviditet kan medlemskapet fryses i inntil 2 måneder. For å kunne fryse abonnementet over lengere tid må man ha dokumentasjon fra lege på hvilke periode det gjelder hvor medlemmet ikke kan tilpasse fysisk aktivitet i forhold til helsetilstanden. Dersom det er en vedvarende/kronisk sykdom hvor tilrettelagt trening ikke kan ha en positiv virkning, kan abonnementet fryses eller avsluttes. vedvarende/kronisk dokumentert sykdom fra lege kan avtalen sies opp også innenfor bindingstid på samme måte som i pkt. 4.4.1.

4.4.3 Dersom levert dokumentasjon på flytting/legeerklæring er tilbakedatert, vil den ikke være gjeldende før leveringsdato på SportSenter1. Medlemmet vil ikke under noen omstendighet få tilbakebetalt allerede utførte betalinger ved dokumentasjon på flytting/sykemelding.

4.5 Adgangskortet er personlig og kan ikke benyttes av andre enn den kortet står registrert på.

4.5.1 Det er ikke lov å ha med venner på prøvetime utenom betjente åpningstider.

4.5.2 Uten 24 timers avtale, kan man ikke bruke sentret utenom resepsjonstid.

4.5.3 Brudd på pkt. 4.5, 4.5.1 og 4.5.2 fører til at medlemmet som kortet står registrert på, bøtelegges med 1000 kr, samt står ansvarlig for skade av personer, hærverk og tyveri som følge av dette. Medlemmet som kortet står registrert på belastes for økonomisk tap som følge av brudd på pkt. 4.5, 4.5.1 og 4.5.2.

4.6 Det er kundens ansvar å oppdatere seg på SportSenter1 sitt reglement. Reglene er tilgjengelig i resepsjonen og/eller på informasjonsskjermer. Vi vil ta kontakt med kunder som ikke følger våre regler.

4.6.1 Ved brudd på pkt. 4.5, 4.5.1, 4.5.2 og 4.6 har SportSenter1 rett til å sperre kortet til medlemmet og si opp avtalen med umiddelbar virkning.

4.7 Har medlemmet blitt avvist av sentret på grunn av reglementsbrudd i pkt. 4.5, 4.5.1, 4.5.2,

4.6 og 4.6.1, må påfølgende trekk den 20. i måneden betales. Medlemmet vil ikke under noen omstendighet få tilbakebetalt allerede utførte betalinger for trening.

4.8 Styret i SportSenter1 kan ende kontrakten og sperre kortet til medlemmet på dagen dersom han/hun bryter norsk lov og/eller kan påvirke virksomheten i negativ retning. Medlemmet vil motta en forklaring fra styret om hvorfor kortet er sperret og medlemskapet avsluttet, i tillegg til en henvisning til dette punktet i kontrakten. Påfølgende trekk den 20. i måneden må betales etter at kunden er utestengt. Medlemmet vil ikke under noen omstendighet få tilbakebetalt allerede utførte betalinger for trening ved regelbrudd i dette punktet. Ved beviselig økonomisk tap der det er henvist til dette punktet, må kunden betale beløpet i sin helhet.

4.9 For barn under 14 år, har vi et barnerom til disposisjon. Barn fra 5-13 år kan oppholde seg der på eget ansvar - også utenom våre betjente barnepasstider, oppgitt nederst på vår nettside. For barn i alderen 0-4 år, er barnerommet disponibelt til våre oppgitte betjente tider.

5.0 Doping:

5.1 Dersom medlemmet på noen som helst måte er negativ til at vi er medlem i Antidoping Norge, vil vi følge prosedyrene som er forklart i pkt. 4.8. Som medlem av SportSenter1 tar du avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk, besittelse og salg av doping bryter norsk lov og utgjør vesentlig mislighold av medlemsavtalen. SportSenter1 har rett til å avslutte avtalen med øyeblikkelig virkning og sperre kortet. Vi henviser til Antidoping Norge sine regler og gjeldende dopingliste. Påfølgende trekk den 20. i måneden må betales etter at kunden er utestengt. Medlemmet vil ikke under noen omstendighet få tilbakebetalt allerede utførte betalinger for trening. Ved økonomisk tap må kunden betale beløpet i sin helhet.

6.0 Medlemskap i SportSenter1:

6.1 Medlemskap i SportSenter1 kan søkes av myndige personer som ikke har noe utestående fra tidligere medlemskap.

6.1.1 På SportSenter1 er det 16 års aldersgrense for trening i seksjon med vekter og styrkeapparater på egenhånd.

6.1.2 Det er 14 års aldergrense i cardioavdelingen og på saltimer med instruktør. Eventuelt kan man trene i styrkeseksjonen med PT eller fysioterapeut fra det året man fyller 14 år.

6.2 Etter at bindingstiden er utløpt, er avtalen løpende inntil medlemmet sender en skriftlig oppsigelse iht. pkt. 4.4.1.

6.3 Medlemmet kan i bindingstiden oppgradere medlemskapet sitt til sølv eller gull-medlemskap. Ved oppgradering binder kunden seg for 12 nye måneder.

6.4 SportSenter1 kan ikke garantere ledig plass på gruppetimer der tilgangen er begrenset.

6.5 Ved gratis veiledning må man forholde seg til gjeldende venteliste og SportSenter1 kan ikke garantere at man får veiledningen før vi har kapasitet til det.

6.6 Medlemmet er selv ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bank for automatisk trekk i forhold til medlemsavtalen, pris og hyppighet i kontrakten.

6.6.1 Dersom medlemmet ikke har en aktiv AvtaleGiro i sin bank, vil det sendes papirfaktura med et fakturagebyr på kr 65 per faktura.

6.6.2 Papirfaktura som sendes pr. post ved kjøp av varer og tjenester blir også ilagt fakturagebyr på kr 65.

6.7 Dersom medlemmet ikke betaler innen betalingsfristens utløp, sendes inkassovarsel med ny betalingsfrist. Ved forsinket betaling kan SportSenter1 kreve at medlemmet dekker omkostninger og renter etter inkassoloven og lov om renter ved forsinket betaling.

6.8 Dersom medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling.

6.9 HC garderobe/dusj/toalett er tilgjengelig kun for HC-medlemmer. HC medlemmer bruker dette lokalet som privat garderobe. HC garderobe/dusj/toalett er ikke tilgjengelig for andre medlemmer enn HC-medlemmer. HC-garderobe er kun tilgjengelig i resepsjonstid.

7.0 Medlemmets ansvar:

7.1 Medlemmet plikter å gjøre seg kjent med SportSenter1 sitt reglement når det gjelder sikkerhet og trivsel. Disse reglene er tilgjengelige på alle SportSenter1 sine informasjonsskjermer og/eller i resepsjonen.

7.2 Ikke bruke, oppbevare eller selge dopingpreparater i henhold til Antidoping Norge sin dopingliste iht pkt. 5.1. SportSenter1 vil kunne gjennomføre dopingkontroll ved begrunnet mistanke. Bruk av dopingpreparater er kriminalisert, jf. Legemiddelloven §24a, og slik bruk kan bli politianmeldt.

7.3 Informere SportSenter1 om endring i opplysninger for betaling av månedlige, eller annet avtalt vederlag som f.eks. navn, adresse og telefonnummer.

7.4 Det forventes at man som medlem av SportSenter1 tar vare på personlig hygiene. Vi ønsker at våre medlemmer er nøye med daglig renslighet og kroppshygiene. Dette er for å opprettholde trivsel og godt treningsmiljø.

7.5 Kleskode: T-skjorte eller genser slik at mage, rygg, og området under armer blir dekket. Underdel er treningsbukse/tights eller shorts, med mindre den er veldig kort. Det er ikke tillatt å trene i sko som har blitt brukt ute. Vi har egne skohyller for skoene man har på seg før man går inn i treningslokalene. Det er kun tillatt med medbrakte rene innesko som er ment for trening, eller rene sokker. Det er ikke tillatt å trene i klær som forhindrer identifisering, bar overkropp, barbeint, jeans eller en bekledning som kan være støtende. .

8.0 Personopplysninger og markedsføring:

8.1 Medlemmet samtykker i at SportSenter1 lagrer og bruker opplysninger om medlemmet og lagrer treningshistorikk for en periode på 1 år. Medlemmet kan hente ut statistikk om ønskelig og kan også kreve dette slettet.

8.2 Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten medlemmets samtykke, med mindre utleveringene er pålagt med hjemmel i lov, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og regnskapsbehandling.

8.3 Ved inngåelse av medlemsavtalen innhentes samtykke fra medlemmet til at SportSenter1 kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor medlemmet, for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud, iht markedsføringsloven § 15. Medlemmet kan når som helst trekke sitt samtykke til å motta markedsføringshenvendelser ved å kontakte SportSenter1.

9.0 Angrerett:

9.1 Medlemmet har rett til å avslutte Medlemsavtalen (angrerett) ved å gi en skriftlig melding til SportSenter1 innen 14 dager etter inngåelse av medlemskapet, jf. angrerettlovens § 11. Dette gjelder kun dersom medlemskapet er inngått utenfor et SportSenter1 treningssenter. Avtaler som signeres i SportSenter1 sine lokaler er det ikke angrerett på.

10.0 Oppbevaring og ansvar ved skade og/eller tyveri:

10.1 Ved oppbevaring av personlige eiendeler på senteret, må SportSenter1- medlemmer benytte skap med egen lås.

10.2 Glemmer medlemmet eiendeler under oppbevaring i skapene på et SportSenter1-senter etter tidspunkt for resepsjonens stengetid, har SportSenter1 rett til å bryte opp medlemmets lås og oppbevare eiendelene. Om medlemmet ikke henter de gjenglemte eiendelene innen 14 dager, har SportSenter1 rett til å kaste disse.

10.3 SportSenter1 er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller på annen måte tap av medlemmets personlige eiendeler som medlemmet tar med seg til et SportSenter1-senter, med unntak av tilfeller der SportSenter1 kan holdes erstatningsansvarlig på grunnlag av egen uaktsomhet.

11.0 Fritaksgrunner, lovvalg og tvist:

11.1 SportSenter1 er ikke ansvarlig for hindring eller begrensning av treningsmuligheter, på grunn av forhold utenfor SportSenter1 sin kontroll og som SportSenter1 ikke kan forutse eller overvinne følgende av.

11.2 Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.

11.3 Tvister mellom medlemmet og SportSenter1 skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med Follo tingrett som verneting.

12.0 Prisgaranti:

12.1 Vi garanterer at den månedlige prisen du får av oss ved innmelding aldri vil øke så lenge du er medlem. Selv om du er medlem i 30 år vil ikke medlemsprisen følge konsumprisindeks. Dette ekstraordinære tilbudet gjelder for våre private medlemmer. Gjelder ikke for bronsemedlemmer f.o.m. 01.02.16.

SportSenter1

Finn medlemskapet som passer deg!

Bli medlem